Index abhangs 106

adharma 51

Agni?

agnipariksha 6D-62

ahamkara 1 02

ahimsa 42, 144, 166

Ambedkar, B.R. 22-3

ambiguity 89

Amma76

Ananga Ranga 46

Ananthamurthy, U.R. 63

Andal 108

apsaras 82

Aranyakas 9

Ardhanarisvara 73-4

Arjuna 93-6, 123, 166

artha44-5

Arthasastra 45

Arya Samaj 119-20

Aryans 6-9, 143

ash rams 162-3

asramas 25

asuras 87, 90

Aswatthama 52-3

Atharva Veda 1 O, 47

Atman 33, 36

avatars 64, 85-7, 91

avidya 38

Babri Masjid 168-9

Bajrang Dal 167

Balarama 136

Bankimchandra Chatterjee

121

Basavanna 71-2

Sauls 114

Bhagavad Gita 10, 94-8,

121, 147

Bhagavata Purana 99-100

Bhairavi 78-9

bhajans 135

bhaktas 96, 103, 104

bhakti 94, 96

Bhakti movement 104-10

bhakti yoga 97

bhangi20,23

Bharatiya Janata Party 161

Bhima52

Bishnoi 153

Bollywood 134-40

Brahma 67, 74

brahmacharya 25, 26

Brahman 33-6, 38

Brahmanas 1 O

Brahminism 39

revolt against 39

Brahmins 16--20, 63, 142,

163

Brahmo Samaj 118

Brihadaranyaka Upanishad

143 BSE 149

Buddha 5, 40, 90, 144

Buddhism 40

caste system 16, 22, 106

relation to Hinduism 24

chandal 107

Chandogya Upanishad 31,

34, 36

Chipko movement 152

Chopra, B. R. 155

cow, veneration for 141,

143, 145-9

Dalits 21

Danielou, Alain 47

dargahs 111

darshan 79-80

Dauka Puran 160

Desai, Manmohan 139

Devi 76

Devimahatmya 77

devis 8

dharma 44, 48-55, 94

and freedom of action 55

and Hindu ethics 54

dharmashastras 10, 18, 25

diaspora, Hindu 159-60

Di/wale Dulhaniya Le

Jayenge 140

Drishtadyumna 53

Drona52-4

Durga 77-9, 83, 84

Dwijas 17

ecology 150-53

Elst, Koenrad 157

Frawley, David 157

Gosvami, Rupa 11 O

grhasta 25, 26

Gujarat 161-2

guru 29

Hanuman 167

Harappan civilisation 6

Hare Krishnas 3

Harijans 21

Harivamsa Purana 92

Hindu Trinity 67

Hinduism cybernetic 156--7

and Islam 111, 146, 161,

167

in modern wortd 126--7

as monotheistic 11 &-17

nationalistic 120-23

new histories of 157-8

origins 5

as religion of mythos

170-71

Hindutva 161, 164-5, 167,

169

Hiranyakashipu 88

Hitopadesa 45

hubris 86

Hum Paanch 139

Hymn to Creation 14-15

Indra 7, 8, 82

Indus Valley civilization

6,9

ishtadevata 71, 76

itihasa 64

Jai Santoshi Maa 137--8

Jainism 41-2, 144

Jambaji 153

Java 160

Jayadeva 102

Jesus Christ 5

Jiva Goswami 109

jnana 94

jnana yoga 96

gai mata 145

Gandhi, Mohandas

Kabir 110-11

(Mahatma) 3, 124-5, 162--£ Kali 78-9, 83, 122

on caste system 17

and temple entry 22-3

Ganesh 127

Ganga 82, 151

Gangajal 151

garba grha 70

Gayatri mantra 12-13

ghee 43

Gitagovinda 102

go-hatya 145

goddesses, autonomy of 83

Godse, Nathuram 166

gopis 101-2, 108-9

Kali Yuga 91

Kalki 91

kama 44, 46--7

Kama Sutra 46--7

Kamadhenu 145

Kanwar, Roop 133

karma 4, 94

karma yoga 96, 121

karmaphalam 94

Kauravas 50-51, 92

kavya 64

Krishna 51-2, 54, 64,

92-103, 121, 136

in Bhagavata Purana

99-103