September 197 4

35p

Leinsdorf on the Metropolitan English National Opera's 'La traviata'