T h e

W i r e

4 8 4

J u n e

2 0 2 4

The Wire 484 June 2024

ARNOLD DREYBLATT ARNOLD DREYBLATT

Good vibrations Good vibrations ROBYN STEWARD ROBYN STEWARD Rocket fuelled Rocket fuelled

ZOH AMBA ZOH AMBA Being present Being present ICEBOY VIOLET’s ICEBOY VIOLET’s

JukeboxJukebox

Adventures in Sound and Music

THE RETURN OF THE RETURN OF THE NOISE ROCK THE NOISE ROCK

SQUADSQUAD

Normil Hawaiians Normil Hawaiians

Oiro Pena Oiro Pena Marion Cousin Marion Cousin Tony Conrad Tony Conrad & Jennifer Walshe & Jennifer Walshe Kalia Vandever Kalia Vandever Kai Fagaschinski on Kai Fagaschinski on The Jimmy Giuffre 3 The Jimmy Giuffre 3

Rhodri Davies Rhodri Davies Tashi Wada on tuning Tashi Wada on tuning

Terry Allen Terry Allen

S h e l l

a c

/

A r n o l

d

D r e y b l

a t t

/

R o b y n

S t e w a r d

/

Z o h

A m b a

/

Ic e b o y V i

o l

e t

9 770952 068137 06 £6.50