16 MAY 1968 2s 6d

I \

a a

.Z

,il,)

I

I

{

!

\-

,{

$.\

\

-

\

\

\

\

\

\'

\

t \ \

I

j t)

-

?

TEST FICIIJND.IJP .196EI MODELS trI(]AtrI TEST. FOFItrI GOtrITINA 13OI VICTGIF| 2GIOO.LCI]\IG TEFIM TEST TJSEtrI CAFI TESiT.trIOVEtrI 2OGIO